DOFINANSOWANO Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

MALUCH + 2021

DOFINANSOWANIE MIEJSC OPIEKI W ŻŁOBKU

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 35.120,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 35.120,00 zł

Dofinansowanie z przeznaczeniem na realizację w roku 2021 zadania, z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 obejmującego: zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 działających na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.